Wie is verantwoordelijk bij arbeidsongeval?

Een werkgever is meestal aansprakelijk voor een arbeidsongeval. Daarom is het raadzaam om een letselschade advocaat in te schakelen als u op uw werk letsel heeft opgelopen. Deze kan u helpen bij het verkrijgen van een schadevergoeding.

Wie is verantwoordelijk bij een bedrijfsongeval?

Als werknemer kunt u uw werkgever verantwoordelijk (aansprakelijk) stellen voor uw schade. Hiervoor moet u kunnen aantonen (bewijzen) dat: bij een bedrijfsongeval: u de verwondingen heeft opgelopen tijdens uw werk. bij een beroepsziekte: de ziekte is veroorzaakt door uw werk of de arbeidsomstandigheden.

Wie is aansprakelijk voor letselschade?

In de meeste gevallen is degene die het ongeval veroorzaakt heeft aansprakelijk. Het komt alleen nog wel eens voor dat de partij die het ongeval veroorzaakt heeft, de aansprakelijkheid niet erkent. Dan zult u deze moeten aantonen door bewijs te verzamelen en dit voor te leggen aan de verzekeraar.

Wat is de zorgplicht van de werkgever?

Aansprakelijkheid voor schade

Volgens dit artikel heeft de werkgever een zorgplicht voor de veiligheid van de werkomgeving van de werknemer. Zo dient een werkgever ervoor te zorgen dat lokalen, werktuigen en gereedschappen zijn ingericht en onderhouden om te voorkomen dat de werknemer schade lijdt.

Kan een werkgever een werknemer aansprakelijk stellen?

In de wet (art. 7:661 BW) is bepaald dat als de werknemer tijdens de uitvoering van de arbeidsovereenkomst schade toebrengt, hij of zij niet aansprakelijk is, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid. Van opzet of bewuste roekeloosheid is bijna nooit aan de orde.

Wie betaalt wat bij arbeidsongeval?

Wie betaalt de kosten van je arbeidsongeval? Als je arbeidsongeval erkend is door de werkgever (via de arbeidsongevallenverzekeraar) dan worden de medische kosten en het eventuele loonverlies vergoed door de verzekering van de werkgever.

Wie betaalt de kosten van een bedrijfsongeval?

Het slachtoffer van een bedrijfsongeval kan in principe van zijn of haar werkgever een schadevergoeding vorderen. In het geval van een succesvolle vordering betekent het dat de werkgever aansprakelijk is en dus de kosten van uw letselschade na een bedrijfsongeval betaalt.

Hoe stel ik de tegenpartij aansprakelijk?

Wanneer je schade wil verhalen op een tegenpartij moet je iemand eerst aansprakelijk stellen voor de schade. Dit gebeurt altijd schriftelijk. De gegevens van de tegenpartij worden uitgezocht en de tegenpartij wordt officieel aansprakelijk gesteld. Het is belangrijk dat dit zo snel mogelijk gebeurt.

Hoe snel moet je iemand aansprakelijk stellen?

Verjaringstermijn voor aansprakelijk stellen

Op grond van Artikel 3:310 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek kunt u in het algemeen tot vijf jaar na het ongeval een schadevergoeding of smartengeld uitkering claimen bij de voor het ongeval aansprakelijk persoon. Soms zijn de verjaringstermijnen echter korter.

Is een bedrijfsarts te vertrouwen?

In principe is er geen reden om de bedrijfsarts niet te vertrouwen. Is de bedrijfsarts in een positie om jou te helpen? Jazeker, voor hem is het ook belangrijk om een kloppend en adequaat advies te geven. De bedrijfsarts moet met jou een vertrouwensband opbouwen om jou goed te kunnen beoordelen.

Wat mag een werkgever wel en niet?

Het uitgangspunt is dat een werkgever alleen datgene mag vragen en registeren wat zij noodzakelijkerwijs zou moeten weten om te bepalen hoe het verder moet met de werkzaamheden van de werknemer, en een werkgever mag informatie hebben om te beoordelen of zij loon moet doorbetalen aan de werknemer.

Wat mag een werkgever wel en niet doen?

Volgens de wet is het de werkgever niet toegestaan te vragen naar medische klachten, symptomen of naar de aard of oorzaak van de ziekte. Griep, migraine, nekklachten, een blaasontsteking, een burn-out of iets anders ergs. Mensen worden helaas ziek.

Wie moet zich aan de arboregels houden?

In de Arbowet zijn verplichtingen opgenomen waar werkgevers en werknemers zich aan moeten houden. Deze gelden voor alle plekken waar arbeid wordt verricht (dus ook voor verenigingen en stichtingen en voor deeltijd- en flexwerkers, oproepkrachten en personen met een nulurencontract).

Hoeveel loon krijg je bij arbeidsongeval?

Als u volledig tijdelijk arbeidsongeschikt bent, krijgt u voor de dag van het ongeval uw loon voor de verloren uren als gevolg van het ongeval. Vanaf de dag na het ongeval hebt u recht op een dagvergoeding die als volgt wordt berekend: 90 % van uw basisloon, gedeeld door 365 dagen.

Kan ik ontslagen worden na een arbeidsongeval?

Een werknemer die arbeidsongeschikt (wegens ziekte of ongeval) is, geniet geen wettelijke bescherming tegen ontslag. Je kan de arbeidsovereenkomst dus rechtsgeldig beëindigen tijdens de arbeidsongeschiktheid, maar dan moet je een geldige ontslagreden kunnen aanvoeren.

Hoeveel loon bij arbeidsongeval?

In principe ontvang je tijdens de eerste 30 kalenderdagen van de arbeidsongeschiktheid gewaarborgd loon van jouw werkgever, ongeacht je leeftijd of anciënniteit. Vanaf de 31ste dag ontvang je rechtstreeks van de arbeidsongevallenverzekeraar een uitkering die overeenstemt met 90 procent van je gemiddeld dagloon.

Hoeveel schadevergoeding na bedrijfsongeval?

Licht letsel maximaal € 3.500,- Matig letsel maximaal € 9.000,- Ernstig letsel maximaal € 21.000,- Zwaar letsel maximaal € 43.000,-

Kan ik advocaat kosten verhalen op tegenpartij?

Wint u een civiele of bestuursrechtelijke zaak? Dan kan de rechter uw tegenpartij veroordelen tot het betalen van uw kosten. Dit heet kostenveroordeling. U moet deze kosten dan zelf van de tegenpartij terugeisen.

Wie moet schade bewijzen?

Bij verkeersongevallen geldt de hoofdregel dat de degene die schade claimt, zal moeten bewijzen dat de andere partij een of meer fouten heeft gemaakt of om een andere reden verplicht is om de schade te vergoeden. De bewijslast rust dus in principe op degene die schade gecompenseerd wil krijgen.

Kun je zomaar iemand aansprakelijk stellen?

Iemand is aansprakelijk voor jouw schade als hij onrechtmatig tegenover jou heeft gehandeld (“onrechtmatige daad”). Van een onrechtmatige daad is ondermeer sprake als de dader een fout heeft gemaakt die hem kan worden verweten, bijvoorbeeld bij een onzorgvuldige handeling of bij grove nalatigheid of onoplettendheid.

Wat moet je niet tegen bedrijfsarts zeggen?

Het is absoluut onverstandig om aan te geven dat je écht niet meer wilt werken en/of terugkeren of dat je weigert om mee te werken aan het re-integratieplan dat de bedrijfsarts voor je heeft opgesteld. Als je je niet kunt vinden in dat plan, kun je aangeven wat je er niet prettig aan vindt.

Kan de bedrijfsarts je verplichten te gaan werken?

Wanneer verplicht bedrijfsarts tot werken? Dat de bedrijfsarts verplicht tot werken komt nooit voor. Deze persoon heeft namelijk een adviserende rol. Hij of zij zal aan u als werkgever daarom aangeven of de werknemer wel of niet in staat is om te werken volgens de beoordeling.

Kan een bedrijfsarts in je medisch dossier kijken?

De arbodienst of bedrijfsarts mag (medische) gegevens van u opvragen bij uw behandelend arts (huisarts of specialist) als dit nodig is voor uw verzuimbegeleiding. Maar uw behandelend arts heeft medisch beroepsgeheim. Daarom mag uw arts de gevraagde gegevens alleen doorgeven als u hiervoor toestemming heeft gegeven.

Wie bepaalt of je beter bent?

Het wettelijk uitgangspunt is dat een werknemer in beginsel zelf bepaalt wanneer en of er sprake is van ziekte en van herstel. Bij twijfel vanuit de werkgever is het oordeel van de bedrijfsarts leidend. Indien nodig kan er ook nog een deskundigoordeel bij het UWV aangevraagd worden.

Wat zijn slechte arbeidsomstandigheden?

Slechte arbeidsomstandigheden kunnen leiden tot ziekte

Denk aan chemicaliën, fysieke (over)belasting en lawaai, stress door een te hoge werkdruk, agressie van klanten of collega's en door het niet goed (kunnen) afstemmen van het werk op thuis.

Adblock
detector