Wat zijn de rechten en plichten?

Kortgezegd zijn rechten de zaken die je mag doen, waar je recht op hebt. Daartegenover zijn plichten de zaken die je moet doen of moet laten. Rechten en plichten vormen aldus het overeengekomen kader waarbinnen het samen-leven wordt georganiseerd.

Wat zijn je rechten en plichten?

Een recht is een aanspraak op een bepaald iets. Het recht op gezondheidszorg bijvoorbeeld, betekent dat je in bepaalde situaties aanspraak kunt maken op gezondheidszorg. Met ieder recht correspondeert de plicht van iemand anders. Dat kan een plicht zijn om iets te doen, of een plicht om iets te laten.

Welke plichten zijn er allemaal?

De meeste plichten worden door middel van wetten opgelegd. Zo kennen we de leerplicht, de plicht om verkeersregels en andere voorschriften na te leven, de plicht om belasting te betalen en de plicht om voor de rechter als getuige op te treden.

Wat zijn de plichten van de mens?

Het is de “gulden regel” dat mensen elkaar dienen te behandelen zoals zij zelf behandeld willen worden. Dat betekent: respect voor het leven, vrijheid, rechtvaardigheid, wederzijds respect, bereidheid om te helpen en integriteit.

Wat zijn mijn rechten als patiënt?

Rechten die u als patiënt heeft

 • recht op duidelijke informatie over onderzoeken, behandelingen en uw gezondheidstoestand;
 • recht op overleg met uw arts of hulpverlener en samen te beslissen over de behandeling;
 • recht om ook 'nee' te zeggen tegen een voorgestelde behandeling;
 • recht om geen informatie te willen;

Hoeveel rechten heb je?

In totaal staan er 30 rechten beschreven in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, een document dat in 1948 door de Verenigde Naties werd ondertekend.

Welke rechten hebben?

Rechten Eerste en Tweede Kamer

 • Budgetrecht. De Eerste en Tweede Kamer hebben het recht om de inkomsten en uitgaven van het Rijk te beoordelen en daarna te verwerpen of goed te keuren.
 • Initiatiefrecht. …
 • Recht van amendement. …
 • Onderzoek- en enquêterecht. …
 • Vragenrecht. …
 • Recht om moties in te dienen.

Wat zijn de eerste 7 grondwetten?

Inhoud

 • 1: Gelijke behandeling en discriminatieverbod.
 • 2: Nederlanderschap; vreemdeling; uitlevering; recht tot verlaten van land.
 • 3: Gelijke benoembaarheid.
 • 4: Kiesrecht.
 • 5: Petitierecht.
 • 6: Vrijheid van godsdienst en levensovertuiging.
 • 7: Vrijheid van meningsuiting; censuurverbod.
 • 8: Vrijheid van vereniging.

Wat zijn de basisrechten?

Grondrechten zijn de elementaire rechten en vrijheden die aan iedereen in de EU toekomen. Deze rechten zijn overal gelijk, ongeacht waar u vandaan komt, wat u gelooft of hoe u leeft. Deze rechten staan voor belangrijke beginselen zoals waardigheid, rechtvaardigheid, respect en gelijkheid.

Wat zijn onze mensenrechten?

Mensenrechten beschermen de waardigheid van ieder mens. Je hebt mensenrechten omdat je mens bent, welk geslacht, etnische afkomst, godsdienst of politieke overtuiging je ook hebt. Deze rechten gelden altijd en overal, voor iedereen. Mensenrechten hebben een speciale plaats in het recht.

Kun je zorg weigeren?

De zorg aan een individuele cliënt kan uitsluitend geweigerd of beëindigd worden indien er gewichtige redenen bestaan, verband houdend met omstandigheden die de cliënt betreffen en op grond waarvan de zorgverlening in redelijkheid niet van Thuiszorg Comfort kan worden verlangd.

Wat zijn de plichten?

Een plicht is een wettelijk `nadeel`, datgene dat aan een ander toebehoort en moet worden vervuld. Plichten kunnen van juridische of niet-juridische aard zijn.

Wat zijn de 4 mensenrechten?

Je mag je eigen godsdienstof overtuiging kiezen en daarnaar leven. Je mag uitkomen voor je meningen je mag overal informatie vandaan halen. Je mag een vereniging oprichten en niemand mag je dwingen ergens lid van te worden. Iedereen mag meedoen aan verkiezingen en zich verkiesbaar stellen.

Wat zijn de eerste 10 grondrechten?

Inhoud

 • 1: Gelijke behandeling en discriminatieverbod.
 • 2: Nederlanderschap; vreemdeling; uitlevering; recht tot verlaten van land.
 • 3: Gelijke benoembaarheid.
 • 4: Kiesrecht.
 • 5: Petitierecht.
 • 6: Vrijheid van godsdienst en levensovertuiging.
 • 7: Vrijheid van meningsuiting; censuurverbod.
 • 8: Vrijheid van vereniging.

Wat zijn de 5 mensenrechten?

De UVRM in het kort

 • Iedereen wordt vrij en met gelijke rechten geboren.
 • De mensenrechten gelden voor wie je bent, waar je bent.
 • Je hebt recht op leven, vrijheid en veiligheid.
 • Slavernijis verboden.
 • Martelenis verboden.
 • Je hebt het recht op erkenning voor de wet.
 • De wet is voor iedereen gelijk.

Wat zijn de 10 rechten van het kind?

Kinderrechten

 • recht op onderwijs.
 • recht op eigen geloof en cultuur.
 • recht op een naam en een nationaliteit.
 • recht op een eigen mening.
 • recht op een veilig en gezond leven.
 • recht op bescherming tegen kinderarbeid.
 • recht op bescherming tegen mishandeling en geweld.
 • recht op bescherming bij een oorlog.

Wat mag een huisarts niet doen?

Geen standaard labonderzoek meer: deze handelingen kan huisarts 'beter niet doen' Geen antibiotica meer bij een vervelende hoest, röntgenfoto bij een pijnlijke knie of laboratoriumonderzoek bij kinderen met buikpijn: niet ingrijpen is soms beter dan wel ingrijpen, zeggen huisartsen.

Wat mag je niet dragen in de zorg?

Zorg er voor dat je lichaam voldoende bedekt is. Draag dus geen korte rokjes, mouwloze hemden, korte truitjes, zichtbaar ondergoed e.d.

Kledingvoorschriften

 • Laat de onderarmen onbedekt.
 • Is glad en niet pluizend.
 • Mag niet los hangen.
 • Heeft bij voorkeur een lichte kleur.

Wat wordt verstaan onder recht?

Recht is een verzamelnaam voor alle regels die er bestaan. In de regels staat wat je wel en wat je niet mag doen. Soms staat er ook in op welke manier je iets moet doen. Sommige regels zijn opgeschreven in wetten.

Wat zijn de 12 kinderrechten?

Alle Kinderrechten

 • Wie is kind. X. Wie is kind. …
 • 2: Geen discriminatie. X. 2: Geen discriminatie. …
 • 3: Belang van kind. X. 3: Belang van kind. …
 • 4: Wat doet de overheid. X. 4: Wat doet de overheid. …
 • 5: Rol ouders. X. 5: Rol ouders. …
 • 6: Leven en ontwikkeling. X. 6: Leven en ontwikkeling. …
 • 7: Naam en nationaliteit. X. …
 • 8: Identiteit. X.

Welke rechten heb je als 12 jarige?

Wat mag ik als ik 12 jaar ben? Je mag je mening geven over dingen die over je gezin gaan. Als je ouders bijvoorbeeld gaan scheiden, mag je zeggen bij wie je wil wonen en of je nog contact wil met allebei je ouders. Jij mag zelf weten of je je oude achternaam houdt of dat je deze wil veranderen.

Wat is een conflict van plichten?

We spreken van een 'conflict van plichten' als een arts meent dat hij zijn beroepsgeheim moet doorbreken, omdat een ander concreet belang zwaarder weegt en omdat hij met het doorbreken van het beroepsgeheim ernstig nadeel kan voorkomen.

Is een arts verplicht te helpen?

Als BIG-geregistreerde arts bent u verplicht om in noodsituaties of bij calamiteiten in ieder geval, en voor zover dat mogelijk is, eerste hulp te verlenen. Deze norm volgt uit de KNMG-Gedragscode voor artsen en uit jurisprudentie1. Deze plicht geldt ook buiten werk- of diensttijd en in het buitenland.

Welke 3 soorten hygiëne zijn er?

Verschillenden soorten hygiëne

Hygiëne kan verdeeld worden onder drie categorieën namelijk persoonlijke hygiëne, levensmiddelenhygiëne en bedrijfshygiëne.

Waarom mag je in de zorg geen nagellak op?

Je nagels moeten schoon en kortgeknipt zijn. Nagellak is niet toegestaan omdat je handen dan, ook na het handen reinigen, nog ziektekiemen kunnen bevatten. Dat geldt ook voor kunstnagels en deze zijn dan ook niet geoorloofd.

Adblock
detector