Wat moet er in een leerplan staan?

Een leerplan of curriculum omschrijft de leerdoelen en eindtermen die de leerlingen voor een bepaald vak moeten behalen en de strategie om die te bereiken. Het plan wat betreft het leren kun je op zijn kwaliteit beoordelen door te kijken naar de mate waarin de ontworpen leerprocessen effectief en efficiënt zijn.

Wat staat er in een leerplan?

Een leerplan (of curriculum) omschrijft de kerndoelen en eindtermen die de leerlingen voor een vak of leergebied, zoals kunstzinnige orintatie, moeten behalen. Door kunst en cultuur aan te bieden vanaf groep 1 tot aan het eindexamen in het voortgezet onderwijs ontstaat een doorgaande leerlijn.

Hoe stel je een leerplan op?

In 10 stappen tot een leerplan

 1. toespitsen van blijvend fit, veilig en gezond werken op de eigen sector en voor het op te leiden beroep;
 2. vertalen van de doelen van het keuzedeel naar doelen voor de studenten;
 3. selecteren van leerinhouden;
 4. kiezen van de leeractiviteiten;
 5. bepalen van de rol van de docent;

Wat zijn eindtermen en Leerplandoelen?

De ontwikkelingsdoelen zijn doelstellingen waar scholen bij hun leerlingen naar streven in het kleuteronderwijs en het buitengewoon onderwijs. De eindtermen zijn de basiskennis die u moet verwerven in het gewoon lager onderwijs, gewoon secundair onderwijs, de basiseducatie en het secundair volwassenenonderwijs.

Wat is het funderend leerplan?

Het funderend leerplan beschrijft de voorwaarden om tot die vorming te komen. Het geldt dus als onderbouw en fundament voor alle vakken. Hoewel de doelen ervan voor alle vakken gelden, kunnen ze in bepaalde vakken uitdrukkelijker gerealiseerd worden.

Hoe ziet een leerlijn eruit?

Een leerlijn maak je achterstevoren. Je uitgangspunt zijn je einddoelen. Dit zijn de einddoelen zoals vastgelegd in het examenprogramma van je vak, eventueel aangevuld met doelen die jullie zelf belangrijk vinden. Het einddoel breek je op in tussenstappen.

Waarom een leerplan?

Een leerplan of curriculum omschrijft de leerdoelen en eindtermen die de leerlingen voor een bepaald vak moeten behalen en de strategie om die te bereiken. Het plan wat betreft het leren kun je op zijn kwaliteit beoordelen door te kijken naar de mate waarin de ontworpen leerprocessen effectief en efficiënt zijn.

Wie keurt leerplannen goed?

De leerplannen zijn voor de onderwijsinspectie een aanvullend instrument om het kwaliteitsbeleid van een school te kaderen. (art. 147/3 codex so)De onderwijsinspectie kan drie adviezen geven: definitieve goedkeuring, voorlopige goedkeuring of een negatief advies.

Hoeveel leerlijnen zijn er?

Voor elk van de 58 kerndoelen in het basisonderwijs (Ministerie van OCW, 2006) is een leerlijn opgesteld. Een leergebied omvat verscheidene leerlijnen. Zo zijn er 12 kerndoelen en dus 12 leerlijnen voor Nederlands, 11 kerndoelen en leerlijnen voor rekenen/wiskunde en 2 kerndoelen en leerlijnen voor bewegingsonderwijs.

Waar moet een leerlijn aan voldoen?

Hoe maak je leerlijnen?

 • Een leerlijn maak je achterstevoren.
 • Je uitgangspunt zijn je einddoelen. …
 • Het einddoel breek je op in tussenstappen. …
 • – Wat zijn op dat moment de leerdoelen?
 • – Welke voorkennis verwacht je dat ze al hebben op dat moment?
 • Waar, wanneer in het curriculum hebben ze die voorkennis opgedaan?

Wie bepaalt of een leerling blijft zitten?

Wie bepaalt of mijn kind blijft zitten of overgaat naar de volgende groep of klas? De school beslist of uw kind overgaat naar de volgende groep of klas. Hier bestaan geen wettelijke regels voor. In de schoolgids staat hoe de school omgaat met overgaan en zittenblijven.

Wat is het laagste niveau?

Het laagste niveau van het voortgezet onderwijs is het praktijkonderwijs. Dit onderwijs is speciaal voor jongeren die het moeilijk vinden om een diploma te behalen in het 'reguliere' voortgezet onderwijs. Het halen van een diploma op vmbo niveau is voor veel praktijkonderwijs leerlingen te hoog gegrepen.

Wat zijn kerndoelen en leerlijnen?

Een leerlijn is een uitwerking van de algemene kerndoelen (zoals die door de overheid zijn vastgesteld) naar concrete doelen die omschrijven wat uw kind moeten kennen en kunnen. Deze zijn onderverdeeld in doelen per leerjaar, die op hun beurt zijn onderverdeeld in tussenstappen.

Is doubleren zinvol?

Veel studies tonen aan dat doubleren meestal niet zinvol is. Het lijkt soms alsof we er vanuit gaan dat de ontwikkeling van kinderen lineair en stapsgewijs verloopt, dat lesstof uit het ene jaar voorwaardelijk is voor het begrijpen van lesstof van het daaropvolgende leerjaar.

Wat is een vroege en late leerling?

In het basisonderwijs wordt gesproken over vroege en late leerlingen. Een kind is een vroege leerling als hij is geboren tussen oktober en december. Word je kind geboren tussen januari en maart, dan is hij een late leerling. Alles daartussen zijn de reguliere leerlingen.

Wat is hoger kader of basis?

Het belangrijkste verschil tussen basis— en kaderberoepsgericht is het niveau waarop de lesstof wordt aangeboden. Met de basisberoepsgerichte leerweg kun je naar niveau 2 van het mbo. De kaderberoepsgerichte leerweg geeft je toegang tot niveau 3 of 4 van het mbo.

Is mbo4 hoogopgeleid?

Middelbaar: Dit omvat de bovenbouw van havo/vwo, de basisberoepsopleiding (mbo-2), de vakopleiding (mbo-3) en de middenkader- en specialistenopleidingen (mbo-4). Hoog: Dit omvat onderwijs op het niveau van hbo of wo.

Wat zijn doorgaande leerlijnen?

De werkdefinitie van de doorgaande leerlijn is 'het verdelen van leerstof over de schoolse jaren zodanig, dat de leerling zo min mogelijk overlap, breuken of gaten ervaart'.

Kan je 3 keer blijven zitten?

In het schoolreglement van de meeste scholen staat dat leerlingen: maximaal 1 keer mogen blijven zitten in dezelfde klas; 1 keer mogen zakken voor het examen; of 2 keer mogen blijven zitten in verschillende klassen.

Wat zijn de nadelen van blijven zitten?

Nadelen

 • Je kind moet wennen aan de nieuwe klasgroep.
 • De leerwinst verdwijnt in de loop van het schooljaar.
 • De resultaten gaan na verloop van tijd gelijk lopen met de klasgenoten.
 • Het gevoel van een 'zittenblijver' te zijn.

Hoe vaak mag een leerling te laat komen?

Bij herhaaldelijk te laat komen:

De school zal de leerplichtambtenaar inschakelen als er geen verbetering optreedt: als een leerling in één schooljaar meer dan 7 maal ongeoorloofd te laat komt, dan meldt de school dit bij de leerplichtambtenaar. De leerplichtambtenaar neemt de casus over.

Hoe begin je een eerste les?

8 tips voor je eerste les

 1. Bedenk hoe je de leerlingen ontvangt. …
 2. Bedenk hoe je jezelf voor gaat stellen. …
 3. Investeer in een kennismaking met de klas. …
 4. Maak de leerlingen enthousiast over jouw vak. …
 5. Maak contact met de leerlingen. …
 6. Stuur actief aan op een fijn leer- en werkklimaat. …
 7. Kies bewust een tafelopstelling.

Kan je na basis kader doen?

Op grond van de wet zijn er geen belemmeringen om in de bovenbouw op te stromen. Bijvoorbeeld van vmbo-b naar vmbo-k in het vierde leerjaar. Maar vaak is dit praktisch niet mogelijk, omdat het vakkenpakket er anders uitziet per leerweg. Hierdoor mis je kennis en cijfers om je schoolexamens af te ronden.

Is kader gelijk aan mavo?

Wat is vmbo-kader? Vmbo-kader is voor leerlingen die het liefst kennis opdoen in de praktijk. Deze leerweg bereidt de leerling voor op de vak- en middenkaderopleidingen in het mbo (niveau 3 en 4). Het verschil met de mavo is dat iets minder diep wordt ingegaan op de algemene vakken.

Is mbo 1 laag?

Laag: Dit omvat onderwijs op het niveau van basisonderwijs, het vmbo, de eerste 3 leerjaren van havo/vwo of de assistentenopleiding (mbo1). Middelbaar: Dit omvat de bovenbouw van havo/vwo, de basisberoepsopleiding (mbo-2), de vakopleiding (mbo-3) en de middenkader- en specialistenopleidingen (mbo-4).

Adblock
detector