Wat is duurzamer extensieve of intensieve landbouw?

Extensieve landbouw is minder duurzaam dan intensieve landbouw. Dat blijkt uit onderzoek van het Plant Research International (PRI) van Wageningen UR in samenwerking met Britse onderzoekers. Ook onderzoekers zijn verrast door het onderzoeksresultaat.

Wat is het verschil tussen intensieve en extensieve landbouw?

Het is een vorm van landbouw die wordt gebruikt in zeer grote gebieden, met grote akkers. Het doel is om de productie te maximaliseren met respect voor het milieu en het ecosysteem. Hiervoor heeft deze vorm van landbouw, in tegenstelling tot de intensieve landbouw, minder technificatie en een lager energieverbruik.

Wat betekent extensieve landbouw?

Extensieve landbouw heeft een lage input van grondstoffen zoals kunstmest, en/of minder vee per hectare. Dit leidt tot minder uitstoot van stikstof en broeikasgassen, creëert meer habitat voor soorten, en verbetert de waterkwaliteit. Het tegengaan van bodemdaling en verdroging gaat ook samen met extensivering.

Wat is het probleem bij intensieve landbouw?

Het overschot aan nutriënten komt grotendeels via dierlijke mest terecht in bodem en (grond)water. Dat leidt tot kwaliteitsverlies van onze ecosystemen. De achteruitgang is nadelig voor de biodiversiteit en de diensten die ecosystemen ons bieden, zoals het leveren van schoon drinkwater.

Waarom intensieve landbouw?

Zonder intensieve landbouw kunnen we niet de wereldbevolking voeden én de natuur behouden, zeggen onderzoekers. Als we de wereldbevolking willen voeden en toch natuur behouden, moeten we kiezen voor intensieve landbouw. Intensieve vormen van akkerbouw en veeteelt drukken minder op grond, water en milieu.

Wat is het verschil tussen intensief en extensief?

1. Extensieve intervaltraining: intensiteit is lager, pauzes zijn korter en in het algemeen worden er geen seriepauzes toegepast. 2. Intensieve intervaltraining: belastingintensiteit is hoger, pauzes zijn langer en afhankelijk van de zich snel ontwikkelende vermoeidheid worden er seriepauzes toegepast.

Waarom is biologische landbouw duurzamer dan intensieve landbouw?

De biologische akkerbouw heeft over het algemeen een lagere opbrengst per hectare en heeft dus meer ruimte nodig. Daar staat tegenover dat de biologische landbouw leidt tot een betere kwaliteit van het landschap, meer biodiversiteit en een betere bodemkwaliteit.

Wat is het verschil tussen intensieve en extensieve landbouw wikikids?

Extensieve veeteelt

De dieren hebben een beter leven in vergelijking met de dieren in de intensieve veeteelt. Bij intensieve veeteelt kost het de boer minder geld en werk om de dieren te onderhouden. Een voorbeeld van extensieve veeteelt is een aantal schapen in een wei, die in de gaten worden gehouden.

Wat is extensief boeren?

Wat is extensiveren? Extensiveren is een manier van landbouw- en veeteelt waarbij gebruik wordt gemaakt van meer grond per dier, en waarbij dieren meer en langer buiten in de weide kunnen staan. Extensieve landbouw past binnen de visie op kringlooplandbouw. Het ministerie wil deze vorm van landbouw dan ook stimuleren.

Wat is extensief gebruik?

Onder extensief recreatief medegebruik verstaat men daar: 'een vorm van recreatief medegebruik die nauwelijks of geen invloed heeft op de in de bestemmingsomschrijving van de bestemmingen gegeven doeleinden zoals wandelen, fietsen en dergelijke'.

Wat is het verschil tussen biologisch en duurzaam?

Milieuvriendelijker. Biologische landbouw is milieuvriendelijker in vergelijking met reguliere landbouw. Producten bevatten minder (of geen) resten van bestrijdingsmiddelen en er wordt minder stikstof en fosfor in de vorm van kunstmest gebruikt. Daardoor is er minder verzuring van de bodem en minder watervervuiling.

Wat is het verschil tussen biologische landbouw en normale landbouw?

De biologische landbouw is anders dan de 'gewone' landbouw, omdat geen kunstmest of chemische bestrijdingsmiddelen, maar wel compost en dierlijke mest gebruikt wordt om de bodem vruchtbaar te houden.

Welke 3 soorten landbouw kennen we?

Onder landbouw valt: akkerbouw; veehouderij (alle bedrijfsmatige vormen van het houden van dieren voor gebruiks- of winstdoeleinden); tuinbouw (ook fruitteelt en het kweken van bomen, planten, bloemen en bloembollen);

Wat is intensief en extensief?

1. Extensieve intervaltraining: intensiteit is lager, pauzes zijn korter en in het algemeen worden er geen seriepauzes toegepast. 2. Intensieve intervaltraining: belastingintensiteit is hoger, pauzes zijn langer en afhankelijk van de zich snel ontwikkelende vermoeidheid worden er seriepauzes toegepast.

Is biologische landbouw duurzaam?

Biologische landbouw is milieuvriendelijker in vergelijking met reguliere landbouw. Producten bevatten minder (of geen) resten van bestrijdingsmiddelen en er wordt minder stikstof en fosfor in de vorm van kunstmest gebruikt. Daardoor is er minder verzuring van de bodem en minder watervervuiling.

Welke drie vormen van landbouw zijn er?

Hoewel een scherpe indeling niet altijd gemaakt kan worden, deelt men de landbouw gewoonlijk in in akkerbouw, veehouderij, en tuinbouw.

Waar moet duurzame landbouw aan voldoen?

Duurzame landbouw is landbouw die milieu, klimaat en natuur ontziet, dieren niet uitbuit en een normaal rendement oplevert. Dit is ook mogelijk zonder drastische vermindering van de veestapel en massale overschakeling op biologisch (aldus de minister in 2008).

Wat wordt bedoeld met intensivering van de landbouw?

Begrip in de landbouw waarmee men aanduidt dat men met behulp van machines, kunstmest, bestrijdingsmiddelen en betere soorten een hogere opbrengst per hectare hoopt te halen.

Wat is het verschil tussen een extensieve of intensieve duurloop?

1. Extensieve intervaltraining: intensiteit is lager, pauzes zijn korter en in het algemeen worden er geen seriepauzes toegepast. 2. Intensieve intervaltraining: belastingintensiteit is hoger, pauzes zijn langer en afhankelijk van de zich snel ontwikkelende vermoeidheid worden er seriepauzes toegepast.

Wat betekent duurzame landbouw?

Duurzame landbouw is landbouw die milieu, klimaat en natuur ontziet, dieren niet uitbuit en een normaal rendement oplevert. Dit is ook mogelijk zonder drastische vermindering van de veestapel en massale overschakeling op biologisch (aldus de minister in 2008).

Wat is het verschil tussen intensieve en extensieve?

1. Extensieve intervaltraining: intensiteit is lager, pauzes zijn korter en in het algemeen worden er geen seriepauzes toegepast. 2. Intensieve intervaltraining: belastingintensiteit is hoger, pauzes zijn langer en afhankelijk van de zich snel ontwikkelende vermoeidheid worden er seriepauzes toegepast.

Wat is extensieve?

[Lat. extensivus] bn & bw 1 volgens uitgebreidheid; zich ver uitstrekkend; omvattend; 2 over een grote oppervlakte zich uitstrekkend, maar weinig en dus goedkope bewerking vereisend (bijv.: extensieve cultuur); 3 uitbreidend (bijv.: extensieve uitlegging van de wet) (vgl. intensief).

Adblock
detector