Waar is een werkgever verantwoordelijk voor?

Werkgevers zijn primair verantwoordelijk voor de arbeidsomstandigheden in de onderneming. Als een werknemer een ongeval krijgt of schade oploopt, kan dat onder de aansprakelijkheid van de werkgever vallen. Dit geldt ook als gewerkt wordt met uitzendkrachten, zzp'ers en stagiairs.

Wat zijn de plichten van de werkgever?

De werkgever zorgt voor de veiligheid en de gezondheid van de werknemers, in alle aspecten die met het werk te maken hebben. De werkgever van een bedrijf is er verantwoordelijk voor dat de Arbowet wordt nageleefd.

Wat is een zware fout van de werkgever?

Voorbeelden: diefstal, oplichting, opzettelijke vernieling. Zware fout: houdt een fout in die zo groot en buitensporig van aard is dat ze onvergeeflijk is in hoofde van diegene die ze begaat.

Wat kan je verwachten van een werkgever?

Wat mag een werkgever verwachten?

 1. Beloftes nakomen. Betrouwbaarheid is in vrijwel alle functies heel belangrijk. …
 2. Luisteren naar collega's. …
 3. Fijn in de omgang. …
 4. Interesse tonen. …
 5. Goed in samenwerken. …
 6. Voor jezelf opkomen met respect. …
 7. Hard werken komt niet als een verrassing. …
 8. Niet bang om nieuwe dingen te doen.

Wat als je iets kapot maakt op je werk?

Veroorzaakt u schade tijdens uw werk? Dan is meestal uw werkgever aansprakelijk voor de schade. Uw werkgever is verantwoordelijk voor zijn werknemers. Hij moet ervoor zorgen dat u op een goede en veilige manier uw werk kunt doen.

Wat mag een werkgever wel en niet doen?

Volgens de wet is het de werkgever niet toegestaan te vragen naar medische klachten, symptomen of naar de aard of oorzaak van de ziekte. Griep, migraine, nekklachten, een blaasontsteking, een burn-out of iets anders ergs. Mensen worden helaas ziek.

Waar moet een werkgever zich aan houden?

Uw werkgever is verplicht om een Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) te maken. Hierin staat welke risico's het werk met zich meebrengt voor de werknemers. Verder moet er een plan van aanpak zijn. Daarin staat hoe uw werkgever de risico's voor de veiligheid en gezondheid aanpakt en wanneer dat gebeurt.

Wat mag je weigeren op werk?

Een werknemer mag weigeren een redelijke opdracht uit te voeren indien hij daar een gerechtvaardigd belang voor heeft. Hiervan is sprake als zijn gezondheid of veiligheid in het geding is. Dit is in elk geval zo wanneer er sprake is van strijd met de Arbeidsomstandighedenwet of de Arbeidstijdenwet.

Kan je werk je verplichten je eigen telefoon te gebruiken?

U kunt uw personeel niet zomaar verplichten om werkgerelateerde apps te installeren op hun privételefoon. Als werkgever moet u zelf een een werktelefoon voorzien wanneer de werknemer geen applicatie van het werk wil installeren.

Wat als je je niet goed voelt op je werk?

Voel jij je ook ongelukkig op het werk? Ga dan voor jezelf na wat de precieze oorzaak is, zodat je beter kunt begrijpen waarom je niet blij bent op het werk. Als je eenmaal begrijpt waarom je ontevreden bent op het werk, dan kun je zinvolle actie ondernemen om je (werk)omstandigheden te verbeteren.

Wie is verantwoordelijk voor schade tijdens werk?

Als u tijdens uw werk schade veroorzaakt, is uw werkgever hiervoor in eerste instantie aansprakelijk. Hier bestaat een uitzondering op. Als de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid, dan bent u als werknemer zelf aansprakelijk voor de schade.

Kan je ontslagen worden als je te vaak ziek bent?

Veelvuldig ziekteverzuim is op zich geen reden voor ontslag. Maar als de gevolgen voor het bedrijf te ernstig zijn, kunt u de kantonrechter vragen om de arbeidsovereenkomst te ontbinden. Bijvoorbeeld als de voortgang van het productieproces in gevaar komt. Of als de werkdruk voor de andere werknemers te hoog wordt.

Kan mijn werkgever mijn huisarts bellen?

Het is een werkgever niet toegestaan om de werknemer te vragen wat de werknemer mankeert, hoe dat komt en welke mogelijkheden de werknemer nog wel heeft om te werken. Een werkgever mag daarom ook geen (medische) verklaring van een (huis)arts bij de werknemer opvragen.

Waar heb je als werknemer recht op?

Als je in Nederland werkt, heb je recht op een contract en loonstroken. Deze moeten zijn geschreven in een taal die jij begrijpt. Het moet duidelijk zijn wat je loon is en welke kosten daarvan worden afgetrokken. Als je geen contract of loonstroken hebt, vraag deze dan aan je werkgever op papier of digitaal.

Wie bepaalt of werk passend is?

De werkgever moet de functie, de arbeidsverdeling of de arbeidsorganisatie zodanig aanpassen, dat de werknemer met de beperkingen het werk kan uitvoeren. Het functieniveau mag in beginsel niet veel lager zijn dan die van de oude functie, tenzij dit gezien de beperkingen niet anders kan.

Wie bepaalt of je moet werken?

Alleen een bedrijfsarts kan hierover een oordeel geven. Dat is een arts die na zijn basisopleiding nog een specialisatieopleiding heeft gevolgd. Dat betekent dus dat ook een huisarts of een andere behandelaar niet kan bepalen of je wel of niet kan werken Een huisarts bijvoorbeeld kijkt alleen of je ziek bent.

Kan mijn baas mij verplichten ander werk te doen?

Instructierecht van de werkgever

Een werkgever mag van zijn werknemer vragen om tijdelijk andere werkzaamheden te verrichten op basis van zijn instructierecht als dat werk lijkt op het werk dat de werknemer normaliter doet. De werkgever kan zich in dat geval beroepen op zijn instructierecht.

Kan mijn werkgever mij verplichten ergens anders te werken?

Staat er een wijzigingsbeding in uw contract of in andere regels? Dan kan uw werkgever zonder uw toestemming uw locatie veranderen. Maar dit mag alleen om een goede reden, bijvoorbeeld verhuizing van uw afdeling of bedrijf.

Kan niet werken door psychische klachten?

Psychisch verzuim is een vorm van ziekteverzuim. Een medewerker is dan niet in staat om te werken vanwege psychische klachten. Denk bijvoorbeeld aan overspannenheid, een burn-out, een depressie of een angststoornis. Het duurt vaak langer voor de werknemer helemaal is hersteld bij psychische klachten dan gemiddeld.

Hoe merk je dat je je werk niet leuk vind?

Zes signalen dat jij je werk niet meer leuk vindt

 1. Met tegenzin naar je werk. …
 2. Je stelt werkzaamheden uit. …
 3. Werken voelt als een sleur. …
 4. Je voelt je niet thuis op je werk. …
 5. Je kunt niet met je leidinggevende opschieten. …
 6. Je ervaart veel stress.

Kan je werkgever je aansprakelijk stellen?

Als werknemer kunt u uw werkgever verantwoordelijk (aansprakelijk) stellen voor uw schade. Hiervoor moet u kunnen aantonen (bewijzen) dat: bij een bedrijfsongeval: u de verwondingen heeft opgelopen tijdens uw werk. bij een beroepsziekte: de ziekte is veroorzaakt door uw werk of de arbeidsomstandigheden.

Kan je je werkgever aanklagen?

Een klacht over bijvoorbeeld arbeidsomstandigheden of arbeidsuitbuiting kunt u via de website van de Nederlandse Arbeidsinspectie indienen. Ook als u een klacht heeft over het optreden van de Inspectie, kunt u op de website een digitaal contactformulier invullen.

Wat mag een bedrijfsarts wel en niet?

De bedrijfsarts moet zich houden aan wettelijke privacyregels en mag geen medische informatie of andere privé-informatie van de werknemer aan jou verstrekken. De bedrijfsarts mag je wél informeren over de functionele beperkingen en mogelijkheden van de medewerker en de gevolgen daarvan voor zijn werk.

Wat is een goede reden voor ontslag?

U gedraagt zich onbehoorlijk. U vertoont verwijtbaar gedrag of u bent verwijtbaar nalatig. Dit is bijvoorbeeld het geval als u diploma's vervalst, collega's bedreigt of uzelf of anderen in gevaar brengt. Of als u steelt, werk weigert zonder goede reden of dronken op het werk verschijnt.

Wat moet je niet tegen bedrijfsarts zeggen?

Het is absoluut onverstandig om aan te geven dat je écht niet meer wilt werken en/of terugkeren of dat je weigert om mee te werken aan het re-integratieplan dat de bedrijfsarts voor je heeft opgesteld. Als je je niet kunt vinden in dat plan, kun je aangeven wat je er niet prettig aan vindt.

Adblock
detector