Hoe berekening ik mijn arbeidsongeschikt?

Oftewel: je berekent eerst het bedrag wat je volgens het UWV niet meer kunt verdienen: het maatmanloon min je restverdiencapaciteit. Dit bedrag deel je door je oude loon, maal 100%. De uitkomst van deze berekening is het arbeidsongeschiktheidspercentage.

Hoe bereken je de arbeidsongeschiktheid?

U berekent eerst het bedrag wat u volgens het UWV niet meer kunt verdienen: het maatmanloon min de restverdiencapaciteit. Dit bedrag deelt u door uw oude loon, maal 100%. De uitkomst van deze berekening is het arbeidsongeschiktheidspercentage wat staat vermeld op de beslissing die u ook van het UWV heeft ontvangen.

Hoeveel arbeidsongeschikt ben ik?

Uw arbeidsongeschiktheidsklasse bepaalt hoeveel procent van uw dagloon u krijgt.

Arbeidsongeschiktheidsklasse bij WAO.

Arbeidsongeschiktheidsklasse Hoogte WAO-uitkering
55 tot 65% 42% van het dagloon
45 tot 55% 35% van het dagloon
35 tot 45% 28% van het dagloon
25 tot 35% 21% van het dagloon

Hoeveel krijg je van de mutualiteit bij ziekte?

De werknemer blijft uitkeringen ontvangen van het ziekenfonds: 65% van het begrensde brutoloon voor een werknemer die ten minste één persoon ten laste heeft. 55% voor een alleenstaande werknemer. 40% voor een samenwonende werknemer.

Wat als je minder dan 35 arbeidsongeschikt bent?

Als uw werknemer minder dan 35% arbeidsongeschikt is, betekent dit dat hij 65% of meer van zijn oude loon kan verdienen. Hij krijgt dan geen WIA-uitkering. Soms is wel een aanvullende WW- of bijstandsuitkering mogelijk.

Hoeveel procent salaris bij arbeidsongeschiktheid?

De eerste 2 jaar van uw ziekte is uw werkgever verplicht om uw loon door te betalen. Hij moet per jaar minstens 70% van uw brutoloon betalen. In de meeste cao's staat dat dit in het eerste jaar 100% is en in het tweede jaar 70%.

Hoe hoog is de uitkering bij arbeidsongeschiktheid?

Doorbetaling maandinkomen

Uw werkgever betaalt uw maandinkomen gedurende de eerste 52 weken van uw arbeidsongeschiktheid volledig door. Als u daarna niet kunt werken en er is geen sprake van een beroepsincident, dienstongeval of beroepsziekte, krijgt u na die eerste 52 weken 70% van uw maandinkomen.

Hoeveel procent moet je minimaal arbeidsongeschikt zijn om in aanmerking te komen voor een WIA uitkering?

Bent u minder dan 35% arbeidsongeschikt? U heeft dan geen recht op een WIAuitkering. U blijft dan in dienst bij uw werkgever. Samen met uw werkgever bekijkt u hoe u kunt blijven werken, bijvoorbeeld in een aangepaste functie.

Hoe groot is de achterstand bij het UWV?

Uitkeringsinstantie UWV heeft grote achterstanden bij het beoordelen of mensen recht hebben op een uitkering. Eind 2021 wachtten maar liefst 12.000 mensen hierop, blijkt uit het jaarverslag.

Hoe hoog is de ziekte-uitkering arbeidsongeschiktheid?

Als arbeidsongeschikte werknemer bedraagt de uitkering die u tijdens uw periode van primaire ongeschiktheid ontvangt, 60 % van uw brutoloon per dag, met het loonplafond als grensbedrag.

Hoeveel betaald cm bij arbeidsongeschiktheid?

Alleenstaanden: 55 procent van het brutoloon, met een minimum en een maximum die variëren naargelang het jaar waarin men arbeidsongeschikt werd. Samenwonenden: 40 procent van het brutoloon, met een minimum en een maximum die variëren naargelang het jaar waarin men arbeidsongeschikt werd.

Wie bepaalt of je beter bent?

Het wettelijk uitgangspunt is dat een werknemer in beginsel zelf bepaalt wanneer en of er sprake is van ziekte en van herstel. Bij twijfel vanuit de werkgever is het oordeel van de bedrijfsarts leidend. Indien nodig kan er ook nog een deskundigoordeel bij het UWV aangevraagd worden.

Hoe lang 100 salaris bij ziekte?

De eerste 2 jaar van uw ziekte is uw werkgever verplicht om uw loon door te betalen. Hij moet per jaar minstens 70% van uw brutoloon betalen. In de meeste cao's staat dat dit in het eerste jaar 100% is en in het tweede jaar 70%.

Hoe wordt arbeidsongeschiktheid betaald?

Arbeidsongeschiktheid door ziekte

In een eerste periode blijft het loon ten laste van de werkgever: het betreft het gewaarborgd loon. Houdt de arbeidsongeschiktheid gedurende langere tijd aan, dan krijgt de werknemer een vervangingsinkomen dat wordt vergoed door de verplichte ziekteverzekering.

Kun je afgekeurd worden met psychische klachten?

Als je door psychische klachten je werk niet meer kan uitvoeren, ben je ook arbeidsongeschikt. Dit kan bijvoorbeeld komen door een burn-out of een depressie.

Kun je je laten afkeuren als je geen werk hebt?

Afgekeurd en bijstand

Zit u in de bijstand en wordt u arbeidsongeschikt? Dan is het niet mogelijk om afgekeurd te worden. Wel kunt u mogelijk ontheffing krijgen van de sollicitatieplicht en de arbeidsparticipatie (de verplichting om (vrijwilligers)werk aan te nemen).

Hoe streng controleert UWV?

Wij checken gegevens die u doorgeeft bij de aanvraag van een uitkering. Ook vergelijken wij de gegevens die wij van u hebben met die van de Belastingdienst of de gemeente. Daarnaast controleren we telefonisch. Ook is het mogelijk dat een inspecteur uw werkplek bezoekt of bij u thuis komt.

Hoe lang wachten op WIA keuring?

Binnen 8 weken na uw aanvraag laten we u per brief weten of u een WIA-uitkering krijgt.

Hoeveel geld krijg je als je 100 bent afgekeurd?

De inkomensvoorziening volledig arbeidsongeschikten (IVA) wordt uitgekeerd aan mensen die volledig afgekeurd en blijvend arbeidsongeschikt zijn. De uitkering bedraagt minstens 75 procent van het WIA-maandloon. In bijzondere gevallen kan deze uitkering hoger uitvallen: tot maximaal 100 procent van het WIA-maandloon.

Welke uitkering krijg je bij arbeidsongeschiktheid?

U krijgt een WGA-uitkering als u minstens 80% arbeidsongeschikt bent. Maar er moet wel een redelijke kans op herstel zijn. U bent dus tijdelijk arbeidsongeschikt. U krijgt een IVA-uitkering als u minstens 80% arbeidsongeschikt bent en er is weinig of geen kans op herstel.

Kan de bedrijfsarts je verplichten te gaan werken?

Wanneer verplicht bedrijfsarts tot werken? Dat de bedrijfsarts verplicht tot werken komt nooit voor. Deze persoon heeft namelijk een adviserende rol. Hij of zij zal aan u als werkgever daarom aangeven of de werknemer wel of niet in staat is om te werken volgens de beoordeling.

Wat moet je zeggen tegen een bedrijfsarts?

Wat zeg je tegen je bedrijfsarts?

  • Vertel de bedrijfsarts daarom zo precies en concreet mogelijk wat je mankeert en hoe je momenteel (dis)functioneert. …
  • De bedrijfsarts werkt volgens een richtlijn: dat kan je extra stress bezorgen. …
  • Bij een burn-out werkt dat niet: je brein is ontregeld en je bent uitgeput.

Hoelang krijg je maximaal doorbetaald bij ziekte?

Uw werkgever betaalt maximaal 2 jaar uw loon door als u ziek bent. Na 2 jaar ziekte heeft u misschien recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering (WIA-uitkering). UWV bekijkt of u hier recht op heeft.

Hoeveel salaris krijg je als je ziek uit dienst gaat?

Uw Ziektewet-uitkering is meestal 70% van het dagloon. Dit is het loon dat u gemiddeld per dag verdiende in het jaar voordat u ziek werd. In bijzondere situaties kan de Ziektewet-uitkering hoger zijn dan 70% van het dagloon.

Hoeveel loon krijg je bij arbeidsongeval?

Als u volledig tijdelijk arbeidsongeschikt bent, krijgt u voor de dag van het ongeval uw loon voor de verloren uren als gevolg van het ongeval. Vanaf de dag na het ongeval hebt u recht op een dagvergoeding die als volgt wordt berekend: 90 % van uw basisloon, gedeeld door 365 dagen.

Adblock
detector